รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ)

ด้วย เทศบาลตำบลปัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท หากท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๐๐ บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลตำบลปัว โทร ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๔๐๐ ต่อ ๑๗ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรร

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล

๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๙. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. เพศชาย

๒. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖) ขึ้นไป

๓. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

๔. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๖. สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.๘ , สด.๙ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ

๗. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล ฯลฯ , หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)