กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

20231123_090800

นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

20231123_091307

นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

pic-empty

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

20231123_091510

นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

20231130_050601

นางสาวรักชนก เตชนันท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

20231130_050621

นางวรางค์ศิริ เมฆแสน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

20231201_044849

นางสาวจริยา กันธุระ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ