กองช่าง


กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงาน แผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานสารบรรณ
–  งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
–  งานจัดทำฎีกาเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของกอง ช่าง
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำเขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น
–  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
–  งานซ่อมบำรุง รักษา อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า
–  งานควบคุม ดูแล ตกแต่งอาคารสถานที่ และจัดทำสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ
–  งานประมาณราคา งานควบคุมพัสดุ งานติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  การจัดสวนสาธารณะ  สวนหย่อม  สวนไม้ดอกไม้ประดับ
–  ตัดแต่งต้นไม้ตามสถานที่  พักผ่อนหย่อนใจ  ทางสาธารณะ
–  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
–  การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้   ไม้ดอก  ไม้ประดับ  และพันธุ์ไม้ต่างๆให้สมบูรณ์
–  กำจัดวัชพืชในที่หรือทางสาธารณะ
–  จัดทำเรือเพาะชำพันธุ์ไม้และดูแลรักษาเรือนเพาะชำพร้อมขยายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
–  การประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
–  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
–  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า
–  งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าในเขตเทศบาล
–  งานติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง

2.1 งานวิศวกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
–  การตรวจสอบแบบแปลน
–  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
–  การควบคุมการก่อสร้าง
–  สำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียด
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
–  งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
–  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
–  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
–  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
–  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
–  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
–  งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
–  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
–  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ รับมอบหมาย

2.3 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานจัดทำผังเมืองรวม
–  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ
–  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
–  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
–  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
–  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
–  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
–  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
–  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
–  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
–  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
–  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
–  งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย