กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบยไฟส่องสว่างและให้สัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตรมระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

 

  1. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสารบรรณ

– งานควบคุมภายในกองช่าง

– งานพัสดุครุภัณฑ์ของกองช่าง

– งานจัดซื้อจัดจ้างของกองช่าง

– งานการติดต่อและอำนวยความสะสะดวกในด้านต่าง ๆ

– งานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างของกองช่าง

– งานจัดทำทะเบียน ควบคุมการจัดซื้อ การเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้องเพลิง

– งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลางโครงการต่าง ๆ

– งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ เชื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น

– งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

– งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้งาพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ

– งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี

– งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

– งานซ่อมบำรุง รักษา อาคาร ถนน สะพาน เชื่อน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า

– งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

– งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

– งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล

– งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล

– งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานปรับปรุงภูมิทัศน์

– งานจัดสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับ

– ตัดแต่งต้นไม้ตามสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ทางสาธารณะ

– งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

– การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์

– กำจัดวัชพืชในที่หรือทางสาธารณะ

– จัดทำเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้และดูแลรักษาเรือนเพาะชำพร้อมขยายพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ

– การประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

– ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานจัดสถานที่และการบริการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า

– งานประมาณราคา งานควบคุมพัสดุ งานติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

– งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

– งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าในเขตเทศบาล

– งานติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

– งานควบคุม ดูแล ตกแต่งอาคารสถานที่ และจัดทำสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง

  1. งานวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

– งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

– การตรวจสอบแบบแปลนอาคาร

– การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตขุดดินถมดิน

– การควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย

– สำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียด

– ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานออกบแบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

– งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

– งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

– งานตรวจสอบแบบลแปลบนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

– งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

– งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

– งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

– งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

– งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

– งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ

– งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย

  1. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานจัดทำผังเมืองรวม

– งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

– งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

– งานควคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

– งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

– งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

– งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

– งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

– งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

– งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

– งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

– งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

– งานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือตามที่ได้รับมอบหมาย