กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

  1. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสารบรรณ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานจัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมต่าง ๆ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานช่วยวางแผนและติดตามงานต่าง ๆ ที่อยูในหน้าที่รับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลและหน่วยงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย และการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานจัดหาและบริหารจัดการพัสดุ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานจัดทะเบียนคุมพัสดุและเบิกจ่ายพัสดุและการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่น
– งานจัดทำคำสั่ง ประกาศหรือข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– การเผยแพร่ข่าวสารและผลดำเนินงานของเทศบาล
– งานเผยแพร่นโยบายของเทศบาล อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แลรัฐบาล
– งานบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
– งานจัดทำวารสาร จุลสาร จดหมายข่าว และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
– งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลตำบลปัวบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
– งานวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่น ๆ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสถิติข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกสถิติต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
– งานการประสานและบูรณาการข้อมูลด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
– งานสำรวจข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาล
– งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล
– งานปรับปรุงข้อมูล และดูแลระบบงานเว็บไซต์ของเทศบาล
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
– งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี
– งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
– งานประสานและบูรณาการและแผนงาน โครงการกับหน่วยงานภายในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานประสานแผนพัฒนาจังหวัด
– การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PLAN) ด้านการพัฒนาเทศบาล ข้อมูล อปท. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระบบ การอนุมัติงบประมาณ (e-Laas)
– การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อใช้วิเคราะห์งบประมาณ
– งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
– งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
– งานโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
– งานลงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบ
– บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
– งานเสนอแนะข้อรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานตรวจติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

– เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเตรียมการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามแประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
– บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการาวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ด้านรายงานการดำเนินโครงการ (EMENSR)
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย