สภาเทศบาล

team03-1นายธวัช  พรหมรักษ์
ประธานสภาเทศบาล

team03-5นายเขียน พันชน
รองประธานสภาเทศบาล

team03-3
นางจารุวรรณ  บุญเทพ
สภาชิกสภาเทศบาล

team03-4
นางวันเพ็ญ  พลจร
สมาชิกสภาเทศบาล

team03-2
นายเทิน อ่อนน้อม
สมาชิกสภาเทศบาล

team03-6
นางจิตรา  สารเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล

team03-3
นายจันทร์  พรมรังกา
สภาชิกสภาเทศบาล

team03-4
นายบุญมี  คันทะมูล
สมาชิกสภาเทศบาล

team03-5
นายปาน  สุวงกฎ
สมาชิกสภาเทศบาล

team03-6
นายพจน์  ภู่น้อม
สมาชิกสภาเทศบาล

team03-11
นายสีเลย  ไชยศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล

team03-12
นายอุทิศ  จิตอารี
สมาชิกสภาเทศบาล

team2-01
พ.จ.อ.อุดร นัยทอง
เลขานุการสภาฯ