สภาเทศบาล


นายอุทิศ จิตอารี
ประธานสภาเทศบาล
ติดต่อ 09 2830 1839


นายเขียน พันชน
รองประธานสภาเทศบาล
ติดต่อ 09 3240 4483


นายสิงห์ ชาวแหลง
สภาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 09 3136 1994


นางกัญญา อุทุมพร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ 09 8807 1712


นายเสวียน จันตละ
สมาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 09 3209 8062


นายพิทักษ์ ไชยศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ 08 1023 1726


นายชาญณรงค์ จิณเสน
สภาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 08 0609 5501


นางวัฒนา พงษ์สุภา
สมาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 09 7989 6784


นายธวัช อุตรชน
สมาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 09 1629 2409


นายธวัช อัจฉริยากูล
สมาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 0859411519


นางชนัญชิดา เขื่อนธนะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 06 4328 8935


นายพูลสวัสดิ์ ศิริรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อ 09 3241 6906

 

 

 

 


เลขานุการสภาฯ
ติดต่อ 0 5479 1400 ต่อ 21