สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราขการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายอำนวยการ

 1. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสารบรรณ
– งานควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล
– งานพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล
– งานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักปลัดเทศบาล
– งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานด้านดูและและรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ห้องประชุม
– งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
– การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล
– จัดทำฎีกาเบิกจ่ายของสำนักปลัดเทศบาล
– งานรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
– งานพิธีฯ, งานรัฐพิธีต่าง ๆ
– งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรับ-ส่งหนังสือ จัดทำหนังสือ เสนอหนังสือ ติดตามหนังสือของงานกิจการสภาเทศบาล

– งานเก็บรักษาเอกสารการประชุมสภาเทศบาล และเอกสารอื่น ๆ ของงานกิจการสภาเทศบาล

– งานทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาเทศบาล

– งานส่งเสริมพัฒนาและสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาล (อบรมหลักสูตรต่าง ๆ)

– งานการลาประเภทต่าง ๆ ของสมาชิกสภาเทศบาล

– งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล

– งานจัดทำบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาเทศบาล

– งานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนของสมรชิกสภาเทศบาล

– งานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและฎีกา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล

– งานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและฎีกา ค่าตอบแทนคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ

– งานจัดทำหนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาล หนังสือนัดประชุมสภา หนังสือประชาสัมพันธ์ ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล และเอกสารในการประชุมสภาอื่น ๆ ออกพื้นที่แจกจ่ายเอกสารการประชุมสภาเทศบาลให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

– งานบันทึกเสียงการประชุมสภาเทศบาล ถอดรายงานการประชุมสภาเทศบาล และจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาล

– งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ของงานกิจการสภาเทศบาล

– งานติดต่อประสานงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภาเทศบาล

– งานจัดเตรียมห้องประชุมสำหรับการประชุมสภาเทศบาล

– งานการประชุมของคณะกรรมการสามัญต่าง ๆ ของสภาเทศบาล

– งานแจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

– งานเกี่ยวกับข้อมูลข่างสาร และประชาสัมพันธ์กิจการสภาเทศบาล (รูปแบบหนังสือและทางเว็บไซต์)

– งานบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะใน่วนของสมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล)

– รับผิดชอบโครงการการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลปัว ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูล การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ www.e-report.energy.co.th เป็นประจำทุกเดือน

 1. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

– งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการจัดโครงสร้างส่วนราชการ

– งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) และเลื่อนระดับ

– งานการสอบแข่งขัน, สอบคัดเลือก, การคัดเลือก

– งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

– งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

– งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

– งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

– งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง, การให้บำเหน็จ ความชอบกรณีพิเศษ

– งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ ฯลฯ

– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณื เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

– งานสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

– งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

– งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว

– งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

– งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว

– งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำ ปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายปกครอง

 1. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

– รับแจ้งการเกิด

– รับแจ้งการตาย

– รับแจ้งการย้ายที่อยู่

– รับเพิ่มชื่อ/รายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

– รับจำหน่วยรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

– รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

– รับตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

 1. งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

– งานควบคุมดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและระวังเหตุรำคาญ

– งานเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย

– งานป้องกันยาเสพติด

– งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

– งานป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

– งานบริหารจัดการจดจอดรถรับส่งผู้โดยสาร

– งานทะเบียนพาณิชย์

– งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานของงานเทศกิจ

– งานมวลชนสัมพันธ์

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

– งานร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ

– งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยายนหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

– งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

– งานตรวจสอบสัญญาต่าง ๆ

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานรักษาความปลอดภัยของสาถานที่ราชการ

– งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

– งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

– งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

– งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

– งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

– งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– งานกู้ภัย

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานคุมครอง ดูแล และรักาทรัพยากรธรรมชาติ

– งานสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– งานศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์

– งานส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรธรณีซากดึกกำบรรพ์

– งานแก้ไขและบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วม

– งานควบคุม กำ

 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

 1. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน การช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษากลุ่มองค์กรต่าง ๆ

                   – งานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว

– งานรวบรวม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำแผนชุมชน

– งานพระราชบัญญัติกิจการหอพัก

– งานรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– งานส่งเสริมเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

– งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

– งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปัว

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในปีงบประมาณ

– งานรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

– งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– งานประมวลผล สรุปผล ตรวจสอบการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการของกรมบัญชีกลาง

– งานจัดทำเอกสารเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

– งานค้นหาข้อเท็จจริง การตรวจสอบประวัติ สัมภาษณ์ เยี่ยมบ้านและติดตามผู้ประสบปัญหาทางสังคม

– งานส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

– งานส่งเสริมสถาบันครอบคครัว

– งานการฌาปนกิจสงเคราะห์

– งานพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน

– งานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

– งานสภาเด็กและเยาวชน

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย