สำนักปลัดเทศบาล


สำนักปลัดเทศบาล
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วย

1.ฝ่ายอำนวยการ

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานสารบรรณ
– งานด้านดูแลและรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ห้องประชุม
– งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล
– งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ
– การจัดทำฎีกาเงินเดือนของพนักงาน คณะเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล และฏีกาของสำนักปลัดเทศบาล
– งานรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
– งานพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล
– งานเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
– งานพิธีฯ , งานรัฐพิธีต่าง ๆ
– งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
– งานจัดเตรียมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว
– งานจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
– งานต้อนรับและเลี้ยงรับรอง
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
–  งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
–  งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) และเลื่อนระดับ
–  งานการสอบแข่งขัน , สอบคัดเลือก , การคัดเลือก
–  งานทะเบียนประวัติคณะเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
–  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
–  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
–  งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
–  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง  , การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
–  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ ฯลฯ
–  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
–  งานสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปกครอง

2.1 งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
–  รับแจ้งการเกิด
–  รับแจ้งการตาย
–  รับแจ้งการย้ายที่อยู่
–  รับเพิ่มชื่อ/รายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
–  รับจำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
–  รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
–  รับตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

2.2 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
–  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
–  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
–  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
–  งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
–  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
–  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
–  งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
–  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
–  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
–  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
–  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
–  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย