การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

          เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสาสมัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เข้าแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลตำบลปัว พร้อมทั้งได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในคราวการประชุมสภาเทศบาล