โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ บ้านขอน โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการเปิดโครงการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปัว ซึ่งมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการด้วยในครั้งนี้
สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดนี้ได้ด้วยตนเอง และมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครอบคลุม ๑๑ หมู่บ้าน