ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

โดยให้ผู้ประกอบการและประชาชนสในเขตเทศบาบตำบลปัว ได้รับทราบข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้