ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ปภ. แนะอพยพหนีไฟถูกวิธี…ช่วยชีวิตปลอดภัย

๒. แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

๓. ฝีดาษวานรป้องกันได้

มาตรการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔. มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๕ ระยะที่ ๒

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕. กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ลดภาษีร้อยละ ๘๐ เป็นเวลา ๑ ปี

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ