ประกาศรายชื่อผู้ขอใช้บริการรถกู้ชีพรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด

เนื้อหา : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดว่า ผู้ป่วยที่จะได้รับการช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแนะนำให้ผู้ป่วยที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ ไปลงทะเบียนตามระเบียบข้างต้นดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้

ดังนั้น เทศบาลตำบลปัว จีงขอแนะนำให้ผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว และมีความประสงค์จะขอใช้บริการรถกู้ชีพรับ – ส่ง เพื่อไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลปัว ในการใช้บริการรถกู้ชีพรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด ทั้งนี้ ได้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๑๐ ราย ตามรายละเอียดจากภาพประกอบด้านล่างนี้

แหล่งข่าว: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ