การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗