การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลปัว ครั้งที่ 4/2562

วันที่  29 พฤศจิกายน 2562 เวลา ๑๓.๐๐ น.กำนันยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลปัว ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัว ทั้ง 7 ประเด็น รับทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆในการทำงาน รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบในหลักการและอนุมัติงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 3 แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย

1.แหล่งเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ /การจัดการขยะชุมชน (บ้านขอน หมู่ที่ 1 ต.ปัว)
2.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนาป่าน หมู่ 1 ต.สถาน)
3.หมู่บ้านจัดการสุขภาพ (บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ต.ปัว)