กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก

      วันที่ 10- 11 กรกฎาคม 2563 เวลา07.30 น.- 08.30 น. เทศบาลตำบลปัวโดยฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนบ้านร้อง นำโดยนายประยูร ศักดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนค้นหา ทำลายลูกน้ำยุงลายและพ่นสารเคมีเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่