ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว ได้นัดให้มีการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลปัว เพื่อดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ คนใหม่ (นายบุญมี คันทมูล) และพิจารณาญัตติต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหลัก Social Distancing และ New Normal สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙