ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ / ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖ / ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

* มาตรการด้านความมั่นคง *

๑. เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการ “คนละครึ่ง” เฟสที่ ๒

* มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม *

๒. ข่าวดีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดไม่มีหมดเขต

๓. ข่าวดี ผู้พิการอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป รับเงินเพิ่ม ๒๐๐ บาท

๔. ลูกจ้างป่วยจากงาน ตรวจรักษาฟรีที่คลินิกเฉพาะ

* มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ*

๕. กกต. เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น