กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2564)

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2564) ดังนี้

1.กิจกรรมที่สามารถจัดได้
-การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา
-การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
-การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4) โดยเคร่งครัด

2.กิจกรรมที่งดจัด
-กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ คอนเสิร์ต
-กิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น ประแป้ง การเล่นปาร์ตี้โฟม รำวง
-กิจกรรมการเล่นสาดน้ำ เช่น การเล่นสาดน้ำบนยานพาหนะ การใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำ
3.กิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ การรวมกลุ่มดื่มสุรา