กองคลัง

20231123_070450

นางรัตติภรณ์ มหานิล
ผู้อำนวยการกองคลัง

20231123_070549

นางอำพรรณ จุทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

20231123_070627

นางมิ่งขวัญ เบญจาธิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

20231123_070948

นางชนิตา อายุยืน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

20231123_071036

นางสาวทิพวรรณ ยะหมื่น
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

20231123_071059

นางสาวสุภาพร คันทะเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนทีพร ณ น่าน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

20231123_071147

นางนิศารัตน์ ไขแสงจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน