กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

20240307_031034

นายชวนินทร์ ภูจรัส

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

20231120_100941

นางอารีรัตน์ กำปนาท
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

20231120_101452

นางสาวณัฐรินีย์ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

20231120_101237

นางลักษณ์กนก สวัสดีวงษา
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

20231120_101637

นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

20231120_101808

นางสาวสุรีรัตน์ ไชยมิ่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ