การตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

การตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564
                 เทศบาลตำบลปัว รับการตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการประเมิน ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
                โดยมีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมในการนำเสนอการบริหารจัดการที่ดี โดยเทศบาลตำบลปัว ได้นำเสนอ โครงการนวัตกรรม ” ปัว : ชุมชนนวัตวิถีสูเมือง ZERO WASTE ยั่งยืน”