การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

            วันที่ 28 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยงานสัตว์แพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวบริเวณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยประชาชน สามารถนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามกำหนดของเทศบาลตำบลปัว เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะถ้าหากผู้ป่วยสัมผัสโรคนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้