โครงการจัดจ้างรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว สายที่1 อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รถสาย1