โครงการจัดจ้างรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว สายที่2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รถสาย2