ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการระบาดระลอกเมษายน 2564
โดยปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารของกรมควบคุมโรคและข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด