การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ในวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564