เทศบาลตำบลปัว จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว

          เนื่องจาก จากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่ ของเทศบาลตำบลปัว เป็นไปตามระบบของการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปัว (ศปก.ปัว)
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุม ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) เทศบาลตำบลปัว โดยมีศูนย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ชั้น 2