โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ บ้านร้อง หมู่ 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ บ้านร้อง หมู่ 4

          วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ บ้านร้อง หมูที่ 4 โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอ ได้เป็นเกียรติในการร่วมเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปัว คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมโครงการด้วยในครั้งนี้
สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดนี้ได้ด้วยตนเอง และมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครอบคลุม ๑๑ หมู่บ้าน