โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ บ้านป่าหัด หมู่ 2 ตำบลปัว

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ บ้านป่าหัด หมู่ 2 ตำบลปัว

          วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ บ้านป่าหัด หมู่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการด้วยในครั้งนี้

สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดนี้ได้ด้วยตนเอง และมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2564 ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน