โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร

โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ได้เป็นเกียรติในการร่วมเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปัว คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมโครงการด้วยในครั้งนี้

สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดนี้ได้ด้วยตนเองและมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครอบคลุม ๑๑ หมู่บ้าน