คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 13/2564

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 13/2564
เรื่อง ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในยานพาหนะที่มีคนจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป