ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)

เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจในชุมชน ได้สร้างเสริมทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่งมีมาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย 6 หมวดวิชา
1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ
2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
3. ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
4. การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ
5. โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการผู้สูงอายุ
6. ผู้ดูแล

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปรับฟังขั้นตอนการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ออนไลน์) และรับคู่มือหลักสตรฯ ดังกล่าว ด้วยการแสกน QR Code ด้านล่าง