พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมามือ (MOU) โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน และเวทีเสวนา “ชุมชนกับความและเวทีเสวนา “ชุมชนกับความร่วมมือในการจัดการขยะตามหลัก บวร” ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมามือ (MOU)
โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน
(บ้านร้อง บ้านนาป่าน บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4 บ้านแก้ม หมู่ 5 บ้านสวนดอก)
และเวทีเสวนา “ชุมชนกับความและเวทีเสวนา “ชุมชนกับความร่วมมือในการจัดการขยะตามหลัก บวร” ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ วันพระธาตุเบ็งสกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน