อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”ของกรรมการขยะ และการพัฒนาสื่อดิจิทัล สู่การเก็บข้อมูลขยะ ( Google Forms) ประจำปี 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”ของกรรมการขยะ และการพัฒนาสื่อดิจิทัล สู่การเก็บข้อมูลขยะ ( Google Forms) ประจำปี 2564

         ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับตัวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ของกรรมการขยะ และการพัฒนาสื่อดิจิทัล สู่การเก็บข้อมูลขยะ (GoogleForms) ประจำปี 2564 โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการขยะ และประชาชน จาก บ้านขอน บ้านป่าหัด และบ้านป่าลาน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
สำหรับการอบรม วิทยากรให้ความรู้ได้แก่ นายธวัช อัจฉริยากูล โดยเป็นเป็นกิจกรรม การนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานในด้านขยะ และการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยเป็นการลดการใช้กระดาษอีกทาง