โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้อง แก่ประชาชนด้านความปลอดภัย จากการใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ณ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ ๘ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนด้านความปลอดภัย จากการใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
ณ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ ๘ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว จัดโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้อง แก่ประชาชนด้านความปลอดภัย จากการใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ในฐานะประธานกองทุนฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานจากเทศบาลตำบล และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้