คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 22/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 22/2564
เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน