ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 29

ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 29

มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป