ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564

         วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 เนื่องจาก ได้รับปัญหาความต้องการจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปัว