กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการจัดการขยะ ในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการจัดการขยะ ในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ณ โรงเรียนบ้านปรางค์

          วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ ในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการอบรมและให้ความรู้ในการจัดการขยะ

สำหรับการอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ การคัดแยกขยะ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ โดยให้นักเรียนได้เข้าฐานและศึกษาความรู้ ขยะ 4 ประเภท แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจ และพร้อมเรียนรู้การคัดแยกขยะ