ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านร้อง ตำบลปัว

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(
COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

           วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด ทำลายเชื้อตามหลักอนามัย บริเวณที่พักอาศัย กรณี พบผู้ป่วยยืนยัน บริเวณบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี  บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว นายเจษฎา สุทธหลวง ผู้ใหญ่บ้านร้อง อสม.บ้านร้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้

04