กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลปัวจะออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ทั้ง 13 ชุมชน
ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2564
โดยมีกำหนดการออกให้บริการ ดังนี้