โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเฟสที่ 2 กิจกรรม “ผ้าป่าขยะฮอมบุญ” ครั้งที่ 1 ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเฟสที่ 2 กิจกรรม “ผ้าป่าขยะฮอมบุญ” ครั้งที่ 1 ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด

           เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเฟสที่ 2 กิจกรรม “ผ้าป่าขยะฮอมบุญ” ครั้งที่ 1 ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ศรัทธาบ้านแก้มราฎร์พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 และบ้านสวนดอก ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี นายธวัช พรหมรักษ์ นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพียงกัน
เทศบาลตำบลปัวดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ พ.ศ. 2561 – 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2568 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลจะเป็นชุมชนปลอดขยะ” กิจกรรมผ้าป่าขยะฮอมบุญ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้ เข้าใจ ในการคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยครั้งที่ 1 ได้แก่ชุมชนบ้านแก้มราษฎร์หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านแก้ม หมู่ที่ 5 และชุมชนบ้านสวนดอก