คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 28/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19