โครงการป้องกันและรณรงค์ไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 โครงการป้องกันและรณรงค์ไข้เลือด
ณ โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

        เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการป้องกันและรณรงค์ไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านร้อง โดยมีอาจารย์เรืองฤทธิ์ สวนคำกอง ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักประกันสุขภาพ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตำบลปัว นางวารยา สัตยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านร้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยวิทยากรให้ความรู้จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัว
สำหรับการจัดโครงการ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคที่ยุงเป็นพาหนะ และให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก