โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเฟสที่ 2 กิจกรรม “ผ้าป่าขยะฮอมบุญ” ครั้งที่ 2 ณ ตลาดประชารัฐบ้านร้อง ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเฟสที่ 2 กิจกรรม “ผ้าป่าขยะฮอมบุญ” ครั้งที่ 2 ณ ตลาดประชารัฐบ้านร้อง
ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเฟสที่ 2 กิจกรรม “ผ้าป่าขยะฮอมบุญ” ครั้งที่ 2 ณ ตลาดประชารัฐบ้านร้อง โดยชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี นายธวัช พรหมรักษ์ นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน
เทศบาลตำบลปัวดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ พ.ศ. 2561 – 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2568 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลจะเป็นชุมชนปลอดขยะ” กิจกรรมผ้าป่าขยะฮอมบุญ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้ เข้าใจ ในการคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับครอบครัว พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักให้กับชุมชน โดยครั้งที่ 2 ได้แก่ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน