โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 1, 2

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
“อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 1, 2

         วันที่ 2 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” วันแรก รุ่นที่ 1, 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
สำหรับการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานในสถานที่จำหน่ายอาหารได้มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ สุขวิทยาส่วนบุคคลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร รวมทั้งมีการสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยมีนายธวัชชัย ธนูสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข จากสาธารณสุขอำเภอปัว และนายดุริยะ กุณรินทร์ เภสัชกร ดูแลงานอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นวิทยากรให้ความรู้