อบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการขยะ บ้านปรางค์ หมู่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 และบ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8

อบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการขยะ บ้านปรางค์ หมู่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 และบ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8

          วันที่ 6 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการขยะ บ้านปรางค์ หมู่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว นำโดยนำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ของทั้ง 3 หมู่บ้าน และผู้นำชุมขนในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการอบรม ได้แบ่งเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ 3 กลุ่มในจำนวน 3 หมู่บ้าน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินการ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา เป้าหมาย และแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการขยะ ได้นำไปปฏิบัติและต่อยอดในพื้นที่ตนเอง เพื่อให้หมู่บ้านเป็นชุมชนที่ปลอดขยะ