กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2 บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2
บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

        วันที่ 12 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2 ณ บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จัวหวัดน่าน โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย นายยงยุทธ จันพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้ม หมู่ 5 ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า หอพัก และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
โดยกิจกรรมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ของบ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป