กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2 บ้านสวนดอก หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2
บ้านสวนดอก หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการสรุป และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2 ณ บ้านสวนดอก หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จัวหวัดน่าน นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร นางกัญญา อุทุมพร นายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า หอพัก และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
โดยกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมโดย จ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ของบ้านสวนดอก หมู่ 6 ตำบลวรนคร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป