การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว

         เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยที่ประชุมได้มีรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และมีการเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปัว