ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 3/2564

          วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการ พ.จ.อ.อุดร นัยทอง ประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว และกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
โดยที่ประชุม ได้รายงานสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พิจารณาการจัดทำร่างการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ องค์กรภาคประชาชน กลุ่ม ฯลฯ และพิจารณาร่างกรอบแผนดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565